Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel Windturbines Illegaal

Inhoudsbeheer11

Veel Windturbines Illegaal

 

Blog 14 * 16 december 2014 - door Henno Dasselaar

 

“In een windrijk jaar zal de 47 Lden norm met meer dan 20% worden overschreden!”

 

Sinds 2011 is er een draak van een geluidsnormering voor windturbines van kracht. Het is bij beleidsmakers en politici niet bekend dat deze norm in de praktijk leidt tot grote overschrijdingen. Vele Nederlandse windturbines staan op zodanige korte afstand van woningen dat er sprake is van een illegale situatie.

Algemeen  
1. In Nederland is één algemene norm voor het geluid van windturbines.
2. Deze norm is gelijk voor zowel een industriegebied als voor het stille platteland.
3. De geproduceerde hoeveelheid geluid wordt gemiddeld over de periode van één jaar.
4. De 47 Lden (Level day-evening-night) geluidscontour wordt berekend op basis van het bron geluidsniveau van de windturbine en aan de hand van het gemiddelde windaanbod ter plaatse.
5. Bij de plaatsing van een windturbine zijn ontwikkelaars voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid (geluids)ruimte die er is.

Op basis van de (geluids)ruimte is voor een gemiddelde moderne windturbine de minimale afstand tot een woning circa 400 meter. Bij een kleinere windturbine zal deze afstand misschien 300 meter worden en bij een grotere of zwaardere windturbine zal de afstand bijvoorbeeld groter worden tot misschien 500 meter.

Maximale invulling geluidsruimte
In de praktijk blijkt dat windturbine ontwikkelaars graag maximale invulling zoeken van de geluidsruimte en daarbij de randen opzoeken van wat toelaatbaar is. Maximale productie levert immers de meeste geproduceerde elektriciteit op, en dus het meeste geld op! In ons dichtbevolkte Nederland zal er al gauw een woning aanwezig zijn in de buurt van het toekomstige windturbine park. De geluidscontour van de windturbines ligt in de praktijk dan ook vaak tegen de gevel van het geluidsgevoelige object. Indien de 47 Lden geluidscontour over de woning komt heeft de ontwikkelaar een groot probleem. Dit is wettelijk niet toegestaan! Men kan er voor kiezen om een kleinere windturbine te plaatsen of de bestaande windturbine te temperen zodat de woning buiten de berekende 47Lden contour komt te liggen.

Ernstige overschrijding norm
Nu is het gemiddelde windaanbod (de hoeveelheid wind) per jaar lang niet gelijk. In bepaalde jaren waait het soms gemiddeld 20% minder, maar in andere jaren waait het ook wel gemiddeld 20% meer. De berekende Lden 47 contourlijn gaat echter uit van een gemiddelde windaanbod over vele jaren. In een windrijk jaar zal de 47 Lden norm met meer dan 20% worden overschreden.
 overschrijding geluidsnorm
Handhaving
Hoe kan de overheid nu handhaven? Bij aanhoudende klachten zal het bevoegd gezag een controle meting kunnen uitvoeren. Dan wordt het brongeluidsniveau van de windturbine nagemeten en in de praktijk blijkt deze vaak hoger te zijn dan de fabrieksopgave. Dit is een momentopname. Zoals eerder vermeld gaat het om een gemiddelde over één jaar. Wat betreft de totaal geproduceerde hoeveelheid geluid zijn we ook afhankelijk van het aantal draaiuren van het afgelopen jaar. Deze gegevens zijn door het bevoegd gezag op te vragen, maar in de praktijk blijkt dit nu wel heel lastig. Windturbine eigenaren houden deze bedrijfsinformatie liever voor zichzelf en de milieudiensten zijn in de parktijk ook niet erg proactief bij het archiveren van deze belangrijke informatie. In de praktijk komt het erop neer dan omwonenden ook na een Wet Openbaarheid Bestuur deze informatie niet ontvangen.
En de overheid?
Met de wetenschap dat zal blijken dat de helft van de Nederlandse windturbines dan de status illegaal krijgt, begrijpen wij deze gang van zaken. Wat wij niet begrijpen is dat de overheid niet meewerkt om deze praktijken te ontmaskeren!
 

Labels
Categorie